ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจับกุมและการสอบสวนและมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากรณีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลกระทบและบังคับใช้กฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจับกุมและการสอบสวนและมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากรณีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลกระทบและบังคับใช้กฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะราคา

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 3/2563 ลงวันที่  28 มกราคม 2563 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท ไทย โซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,800,000.00 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม