ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า บริษัท ทราเวล แอนด์ ไอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยยื่นข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกิจการยุติธรรม อีกทั้งเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนดและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

WIN JAPAN

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคา เลขที่ ส.๑๐/๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บัดนี้ ครบกำหนดการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว และขาดคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการ โครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   ณ   วันที่ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะประเมินผลป้องกันอาชญากรรม

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยยื่นข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกิจการยุติธรรม อีกทั้งเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ   ที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   29   เมษายน  พ.ศ. 2562

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม