ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะราคา

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงิน 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

 

 

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม