ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้าหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้าหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ——————————————————————-                                            ตามที่สำนักงานกิจการยุติธูณรม ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้่าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวสุ ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๔.๗๕ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงชื่อ (นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม)…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

————————————–

 

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท รีปริ้น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๒๙๙,๙๙๓.๗๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง่

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ลงนาม  (นางสาวอรวรรณ ปานคง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม