ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

เอกสารประกวดราคา ประกาศ ขอบเขตการดำเนินงาน ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุม  เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e – bidding)  ภายในวงเงินงบประมาณ 1,588,400.00 บาท (หนึ่งล้าน   ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพยติด พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพยติด พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

โครงการฯ ดังกล่าว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการเตือนภัยอาชญากรรม ผ่านทางสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

Announce.Win

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการเตือนภัยอาชญากรรม ผ่านทางสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 797,150.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2561

(นางศิวากร คูรัตนเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ โครงการ

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ———————————————-        ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละโครงการ ดังนี้ ๑.โครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสอร้อยบาทถ้วน) ๒.โครงการการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผ่านเครื่องมอการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ๓. โครงการการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านเครื่่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย  โครงการมีผู้เสนอรา จำนวน ๒ ราย…