ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .(Electronic.Bidding.:.e-bidding).

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ……………………………………                                 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธณรม เรื่อง ประกวดราคา้างโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และกำหนดยื่นเอกสารและหลักฐานตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น    …