ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลสารัตถะ และสื่อประกอบการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลสารัตถะ และสื่อประกอบการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรากฏว่า บริษัท โซเอ็ม เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,900.00 บาท    (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  30 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

-ลงชื่อ-

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,335,000.00 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่น    ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่    20    ตุลาคม  พ.ศ. 2560

-ลงชื่อ-

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)                                                   ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๔,๓๘๔,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนจัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖.…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ตุลาคม ๒5๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดยื่นเอกสาร และหลักฐานตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน  ๒ ราย นั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุกมิติ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุมิติ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุมิติ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง