ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จำนวน 2 ราย และโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมภาพรวม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จำนวน 2 ราย และโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมภาพรวม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

Bidding Documents Announce TOR ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ภายในวงเงินงบประมาณ ๔,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๕ ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด ๖. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงาน ๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือ กิจการร่วมค้า ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่…