ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคม ทรีตเมนท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๑๔๓.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

-ลงชื่อ-

(นางสาวอรวรรณ ปานคง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ประเด็นหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวน จ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ประเด็นหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นหนี้นอกระบบ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน