ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ)

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) —————————— ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย และผ่านการคัดเลือกข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน ๒ ราย นั้น ผลการสอบราคา ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ได้แก่ บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด และบริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ

ตามประกาศ สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด

๒. บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นางสาวสาทิมา ทองศรีจันทร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ)

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) ——————————           ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) รายละเอียดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้…