สกธ.ร่วมต้อนรับ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของ สกธ. ต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวปริยานุช จริงจิตร ผอ.กยธ. เข้าร่วมต้อนรับ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม ต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรมในประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ ให้ความสนใจ ประกอบด้วย 4 ประเด็น 1. บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) นโยบายสำคัญที่ กพยช. นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ…

ยธก.16 ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.ล.ต.

  2 ธ.ค. 63 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก. 16 ได้เข้าศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี ในวันแรก ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ในโอกาสนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และกล่าวในประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญ ดังนี้ 1. ความสำคัญของการร่วมมือประสานงานระหว่าง สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2. แนวโน้มในการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 3. ความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของสำนักงาน ก.ล.ต. กับการพัฒนาสังคม ในการอนุญาตให้วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถระดมทุนได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมผู้พ้นโทษ 4. ประเด็นการดำเนินการต่อทรัพย์สินของผู้กระทำผิดที่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล 5. การใช้แนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆ…

เคาะเเล้ว! กรอบดำเนินงานคณะอนุฯพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

 

1 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563 ร่วมด้วย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ.
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมโดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ดังนี้
1. กำหนดแผนและวาระการประชุมเห็นควรเพิ่มเติมรายละเอียดของแผนในแต่ละช่วงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ กพยช.
2. ดำเนินการผลักดันการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัย และเพิ่มเติมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอน
3. ดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 – 2569 โดยวิเคราะห์ถึงช่องว่าง (Gap) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัย งบประมาณ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเพิ่มเติมเรื่องความสำคัญความจำเป็นที่ต้องใช้งานวิจัยในอนาคตด้วย
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาในประเด็นการจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม ควรมีการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้ชุดโครงการวิจัย โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการทราบในครั้งต่อไป

สกธ.หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์

  30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ถึง 14.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และคณะ เข้าพบและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ใน 2 เรื่อง สำคัญ ได้แก่ 1) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ และ 2) การออกกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 เกี่ยวกับการทุเลาการบังคับโทษจำคุก สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ซึ่งต่อเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธาน ได้มอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ไปหารือการกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ…

การสัมมนาปฏิบัติการ “การยกระดับองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  30 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ “การยกระดับองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” ณ ห้อง BB 205 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้แทนสำนัก กองต่างๆ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วม ผอ.สกธ.กล่าวว่า แนวคิดการเป็นระบบราช 4.0 มีเป้าหมายหลักคือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยหน่วยงานต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด ยกระดับการดำเนินงานของตนเองให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง ในส่วนคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของ PMQA 4.0 ถือว่าเป็นผลพลอยได้ การพัฒนาระบบราชการมีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก การนำ digital มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ รวมถึงการปรับ mindset ในการบริหารภาครัฐ ควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา นอกจากนี้ ผอ.สกธ.ยังกล่าวอีกว่า การทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการยกระดับการทำงาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง…

สกธ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๔๖ ปี

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๔๖ ปี และร่วมบริจาคเงินให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ” ณ อาคารกรมบังคับคดี

การพิจารณาการบริการข้อมูล DXC ให้ประชาชน – การขับเคลื่อนเเผนเเม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

  วันนี้ (27 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้รับทราบ 1) ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นทั้งสิ้น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการดำเนินการอันเนื่องมาจากกฎหมายใหม่ 2) แนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์ DXC และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องการประเมินระดับ (OSS:One Stop Service) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 3) สถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม และ 4) ความร่วมมือในการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม 2) ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562 และแผนการดำเนินงานของศูนย์ DXC โดยมีประเด็น ทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ ผลการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการประกาศใช้และแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์ DXC 3)…

สกธ.หารือกองปราบปราม เเลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อม ผอ.กนป.และคณะ เข้าพบ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผู้บังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย สำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งศูนย์ DXC และข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในระบบ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น การจัดทำสถิติต่างๆ ที่ประชุม มีประเด็นหารือร่วมกันดังนี้
1.ข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
2.การจัดกลุ่มประเภทคดีกลางเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมต่างๆ
3.การเพิ่มผู้ใช้งานของกองบังคับการปรามปราม

ศาลยุติธรรมร่วมเครือข่าย DXC

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมประชุมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งศูนย์ DXC และข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในระบบ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการสาธิตระบบ DXC และ ระบบติดตามสำนวนคดี Tracking ของสำนักงานศาลยุติธรรม
โดยการประชุมหารือครั้งนี้ศาลฯได้เห็นประโยชน์ของระบบ DXC ขอเข้าใช้งานระบบ โดยในเบื้องต้นได้แต่งตั้งผู้ดูแลระบบของหน่วยงานศาลฯ Admin ตามขั้นตอนนโยบายของศูนย์ DXC เป็นที่เรียบร้อย และดำเนินการพิจารณาเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน และใช้งานระบบ
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทำงาน DXC วันที่ 27 พ.ย. 63 ฝ่ายเลขาฯจะนำเรื่องที่ศาลยุติธรรมเข้าร่วมเครือข่ายพร้อมกำหนดข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานของสำนักงานศาลยุติธรรมให้คณะทำงานพิจารณาเห็นชอบต่อไป

งานสัมมนา Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government”

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมงานสัมมนา Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Government Cloud : Digital Foundation for Government Transformation” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อนำเสนอการให้บริการ Cloud Service กลาง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) รวมทั้งสามารถรองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐผู้ชนะการประกวดการใช้บริการ Cloud ในหัวข้อ…