การประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนงาน กพยจ. 2. การขับเคลื่อนงานยุติธรรมสร้างสุข 3. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ดังนี้ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรใหม่ที่รับผิดชอบงานกองทุนยุติธรรม ควรมีบุคลากรส่วนกลางให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการทำงาน การนำเข้าข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรวมระบบให้นำเข้าข้อมูลครั้งเดียว ไม่ควรนำเข้าข้อมูลเดียวกันหลายระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาการเร่งรัดการจ่ายเงิน สชง. การรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบของ สชง. และข้อมูลของจังหวัด ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สชจ.สกธ…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2. การเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็ว และประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สยจ. และเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การหมุนเวียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานจุดบริการ 3 โต๊ะ ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ให้กับประธานฯ ได้รับทราบ ดังนี้ เรื่องการสนับสนุนรถยนต์ให้ สยจ. การดำเนินการสอนงาน แบ่งปันประสบการณ์ของ สยจ.…

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference กับยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference กับ ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครอง เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้เข้าร่วมใช้งานระบบ DXC

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 4 แห่ง ได้แก่ สยจ.กาฬสินธุ์ สยจ.ขอนแก่น สยจ.ร้อยเอ็ด และ สยจ.มหาสารคาม เวลา 10.00 – 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 4 แห่ง ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้ 1.1 กรมการปกครอง 1.2 สถานศึกษา (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) 1.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) 1.4…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวพิษณุโลก ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอพรหมพิราม มาเยี่มมชมรถเคลื่อนที่ และเข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และ ได้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 168 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.30 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังตลาดนัดไดโนเสาร์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยิ่งยง ยอดบัวงาม ศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้กฎหมาย และ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 106 ราย…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวอุตรดิถถ์ ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดน้ำริดเหนือ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้ามาขอรับการ จำนวน 18 ราย ปรึกษากฎหมาย จำนวน 14 ราย หนี้นอกระบบ 2 ราย ขายฝาก 2 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 19.00 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังจังหวัดพิษณุโลกพร้อม รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ณ วัดร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษุโลก โดยมี นายเจริญ…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 มิ.ย. 61 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. และทีมงานคณะติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 10.30 – 12.00 น. มีการนิเทศ สยจ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 1. ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ของ สยจ.ศรีสะเกษ ซึ่งนโยบายของท่าน มีดังนี้ 1.1 งาน 1.2 งบประมาณ 1.3 ระบบ 1.4 คน 1.5 การป้องกันการทุจริต 2. การติดตามการทำงานตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.1 การรายงานการจัดทำแผ่นโปสเตอร์ 2.2 การายงานการจัดทำปักหมุด (พิกัด Google Map สยจ./ศยช.) 2.3 การรายงานการจัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ที่จะต้องรายงานมายัง สชจ.สกธ. ภายในวันที่ 15 มิ.ย.61 2.4 การบริหารจัดการโต๊ะให้บริการของสยจ. (เฉพาะโต๊ะให้บริการที่ 3 ต้องไม่แบ่งแยกภารกิจงานบริการ)…

ผอ.สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสาคร เวลา 8.30 – 12.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมกับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งสรุปประเด็นของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. สยจ.สมุทรสงคราม มีที่ทำการเป็นอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม -ปัญหาเชิงพื้นที่คือ แรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ -ข้อเสนอ เรื่องการติดตามผู้พ้นโทษ ควรให้ศยช.ติดตามกรอบภารกิจที่5 2. สยจ.นครปฐม -พยจ…

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีประเด็นในการนิเทศและติดตาม ดังนี้ 1. งานด้านภารกิจของหน่วยงาน (Function Base) เช่น  1.1 งานสร้างการรับรู้กฎหมายและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม (โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่) 1.2 งานกองทุนยุติธรรม 1.3 งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 1.4 งานจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด 2. งานด้านนโยบาย (Agenda Base) เช่น คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2.1 การจัดทำของบบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด 3. งานด้านบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ (Area Base) เช่น งานด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.1 การประเมินผลและการประสานการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ สยจ.สมุทรสงคราม สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานได้ตามประเด็นที่ได้มีการเก็บข้อมูลในการนิเทศครั้งนี้ เว้นแต่มีบางประเด็นที่ สยจ.สมุทรสงคราม จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วน เช่น 1. การบูรณาการงานของกระทรวงยุติธรรมไม่แบ่งแยกภารกิจ 2.การจัดระบบสำนวนคดี…

บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”

พิธีปิดโครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วันสุดท้ายของโครงการอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมยุติธรรม ให้เกียรติบรรยาย “บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยได้ข้อสรุป การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงาน คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา และสยจ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ กพยจ. ต้องขับเคลื่อน กพยจ. โดยการดำเนินในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ จากข้อมูลที่มีอยู่(Monitoring) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดชุดวิธีการ (menu) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอโครงการให้สามารถบรรจุไว้ในแผนจังหวัด ทั้งนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของกาฬสินธ์โมเดล และการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดชัยภูมิ และช่วงสุดท้ายของพิธีปิดโครงการอบรมฯ…