ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)

 <<< ย้อนกลับ ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เชิญให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่งบุคลากรสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น   บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) จำนวน ๕๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น ๕) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง…

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)

 <<< ย้อนกลับ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2563   ดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) และส่งใบสมัครฉบับจริงที่มีการลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชา ภายในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563     ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร           ติดต่อสอบถาม : นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์      0 2141 3740 : 06 4526 3514…

ประกาศ : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล)        ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เชิญให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล) ดำเนินการโดยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย และขอให้ผู้มีรายชื่อ รายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกล ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้        ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓…

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้จัดส่งมายัง สกธ. ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) แบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
3) กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2565
4) แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัย

หมายเหตุ : จัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) จำนวน 6 ชุด

QR Code ลิงก์รวมเอกสาร : คลิก

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ศวธ.5

 <<< ย้อนกลับ   “วิจัยอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 17 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม     หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของหน่วยงานหรือสนใจในการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรรม ประกอบด้วย – บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม – บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม        – ข้าราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)        – พนักงานราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) – สามารถเข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนวันการฝึกอบรม –…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

“เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม”

ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 เมษายน 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์      0 2141 374 0/ 06 4526 3514
โทรสาร        0 2143 8932