สกธ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2563

  17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2563 โดยมี ปยธ. (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาผล มีมติ เห็นชอบโครงการ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย คป. 2  โครงการ  (โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน และ โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ) กองทุน. 1 โครงการ (โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ) กพน. 1 โครงการ  (โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ  2564) DSI 1 โครงการ (โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์…

คณะอนุฯพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม พิจารณาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการฯ ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ตามแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และมีข้อสังเกตให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครม.ในเรื่องการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม: การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดทิศทาง เร่งรัด และติดตามการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และแจ้งให้คณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ ฯ เห็นชอบ รวมถึงกำหนดเป้าหมายของคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ ฯ และทิศทางที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย ที่ประชุมมีมติให้ 1.จัดทำแผนการดำเนินงาน และเป้าหมาย ของคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ ฯ…

การประชุมคณะอนุฯ ด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมฯ ครั้งที่ 3/2563

  3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมยุติธรรม 1 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม เป็นเลขานุการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การกำหนดมาตรการแทนการจำคุก) โดยแก้ไขเพิ่มเติม 5 มาตรา ได้แก่ – มาตรา 18(4) เพิ่มให้มี “มาตรการแทนการจำคุก” เป็นโทษอาญา – มาตรา 27 กำหนดประเภทมาตรการแทนการจำคุก การเรียกชื่อมาตรการแต่ละประเภท และแนวทางปฏิบัติของมาตรการแทนการจำคุกบางประเภท – มาตรา 27/1 การฝ่าฝืนและการกำหนดโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน – มาตรา…

การประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2563

 

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ. (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ จาก 4 หน่วยงาน ได้เเก่ กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาและมีมติ เห็นชอบจำนวน 17 โครงการ ทั้งนี้ในส่วนโครงการของ สกธ. จะนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป (24 พ.ย.2563)
นอกจากนี้ในการเสนอโครงการด้าน IT จะต้องดำเนินการโดยผ่านการรับรองจากกรม เสนอฝ่ายเลขาฯ พิจารณาเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอ จึงจะสามารถนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรมได้

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1/2563

 

15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในปี พ.ศ. 2562 และร่วมกันพิจารณาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัด คำนิยาม วิธีการสำรวจ วิธีการคำนวณ แหล่งข้อมูล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และค่าเปรียบเทียบ เพื่อนำไปปรับปรุงเอกสารแนวคิดเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
โดยมติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บตัวชี้วัดในบางส่วน และทบทวนคำนิยาม วิธีการจัดเก็บ และวิธีการแสดงตัวเลขในทางสากล
อย่างไรก็ตามก็ยังให้คงรายละเอียดตัวชี้วัดตามเดิมในหลายๆตัว แต่ทั้งนี้ ให้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป้าหมายในการจัดเก็บตัวชี้วัด

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

9 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และยังร่วมกันหารือในเรื่องของการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้บริการประชาชนฯ ซึ่งการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบฯ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมนั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และพร้อมใช้งานแล้ว
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และเริ่มใช้งานระบบสารบรรณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ครอบคลุมทุกประเภทของหนังสือราชการ และขอให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความเสี่ยงในการใช้งานระบบอีกด้วย

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563

  28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ณ สำนักงานวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายเชิดศักดิ์ สันตวรวุฒิ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ อาทิ ในการดำเนินงานตามแผนพบว่าเนื้อหาบางกลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองยังมีลักษณะเป็นนามธรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน การขาดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบหลัก การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน และการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนที่กำหนด จากนั้น ได้มีการเสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 2 รองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และแผนระดับที่ 3 รองรับแนวทางการพัฒนาด้านการเมือง…

การประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563

  24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฎิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปรามการทุจริตและด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีข้อสังเกตให้เพิ่มบทสรุปผู้บริหาร (executive summary) นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการกำกับ ติดตาม โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น การเพิ่มตัวชี้วัดและคาดคะเนผลการประเมินภายหลังการอบรมเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฝึกอบรม การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการ กลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563

 

24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการกลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากระบวนงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ตามข้อเสนอเเนะของคณะอนุกรรมการ ในครั้งที่ผ่านมา ถึงกรอบสาระสำคัญในประเด็นที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อกฎหมาย การขยายความคุ้มครอง การเพิ่มการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นการเพิมสิทธิการได้รับค่าทดแทน การเยียวยาที่มิใช่เฉพาะตัวเงินการเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย และการปรับปรุงเงื่อนไขในการรับสิทธิ รวมถึงการลดขั้นตอนการทำงานต่างๆเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

อีกทั้งพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ในส่วนของการพิจารณาเลือกชื่อกฎหมาย รูปแบบของการอรัมภบท บทนิยาม การแก้ไขเพิ่มเติมสาระและความหมายในมาตราต่างๆ ในแต่ละหมวด โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะถึงการแก้ไขดังกล่าว และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอีกในภายหลัง

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563

 

21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนุติธรรม เป็นประธาน และมีสถาบันวิจัยเเละพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของกระทรวงยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 โดยมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมเนื้อหา (ร่าง) รายงานดังกล่าว ทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผลของโครงการ ฯ กรอบยุทธศาสตร์ และกรอบงานวิจัย ประกอบกับเพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดนิยาม กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ และประเมินผลงานวิจัย และจัดทำตารางแบ่งกลุ่มจำแนกงานวิจัยตามระดับการพิจารณางานวิจัยทั้ง 58 เรื่อง โดยควรจัดเรียงลำดับเนื้อหา การนำเสนอเนื้อหาให้มีความกระชับ และเข้าใจง่าย ให้สอดคล้องกับแนวทางในการใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ

นอกจากนี้ ควรกำหนดขอบเขตของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของงานวิจัยให้มีความชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ