โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

กระทรวงยุติธรรม

จัดขึ้นโดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม รับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กและเยาวชนแต่ละวัยตามกรอบการดำเนินกิจกรรม 4 ด้านดังนี้

 • null

  ป้องกันตนเองจากภัยทางสังคม

  เสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับภัยจากอาชญากรรมและภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยสอดแทรกไปกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้กับเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยรู้จักป้องกันตนเอง รู้เท่าทันภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 • null

  สร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง

  ปลูกฝังระเบียบวินัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การคิดอย่างมีเหตุผล การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม อย่างค่อยเป็นค่อยไป การหลีกเลี่ยงการถูกข่มขู่ การสนับสนุนให้กำลังใจและยกย่องชมเชย

 • null

  รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด

  สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และให้คำแนะนำ วิธีการที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่หันไปพึ่งพาหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 • null

  ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมในการเคารพความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ไม่ยอมรับและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

โมเดลตัวอย่าง

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินโครงการ

ฉบับเต็ม

เครื่องมือกลางสำหรับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการดำเนินโครงการ

ฉบับย่อ

แนวปฏิบัติในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ ปี 2562

แยกรายจังหวัด

รายชื่อโรงเรียนแยกรายจังหวัด ปี 2562

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ ปี 2563

แยกรายจังหวัด

รายชื่อโรงเรียนแยกรายจังหวัด ปี 2562

ฐานข้อมูลกลาง

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปี2562

ข้อมูลโรงเรียน

อยากมีเรื่อง (เล่า)

สำรวจความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย อันตราย ในชีวิตประจำวัน

อยากมีเรื่อง (เล่า)

วิธีการเล่น
ตารางสำรวจความเสี่ยง

World Cafe

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
ทุกคนในกลุ่ม ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์

World Cafe

ใช้เทคนิค Dialogue หมุนเวียนร่วมกับกลุ่มอื่น

Smart Student

Card Game
นักเรียนต้นแบบ

STUDENT
Mind
ATTITUDE
RESPECT
TELLING

Safe Day

เกม Safe Day

Safe Day

ผลงานนักเรียน

ชุดความรู้
ไฟล์เกียรติบัตรนักเรียน
แผ่นพับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
รวมสื่อของกระทรวงยุติธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ
ลิงค์รวมข้อมูลโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน​ยุติธรรม​อุปภัมภ์​ภายใต้ความรับผิดชอบ​ของสำนักงาน​กิจการ​ยุติธรรม​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563