สำนักงานยุติธรรมจังหวัด คือ

ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด รวมทั้งดำเนินการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการทำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อสร้างความยุติธรรมให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยชุมชน เพื่อชุมชนการนำความยุติธรรมสู่ชุมชนในเชิงรุกนี้ เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก