แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2565

วิสัยทัศน์

การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สร้างสังคมไทยเคารพกฎหมายมีความปลอดภัยและสงบสุข

พันธกิจ

null
1. เสริมสร้างการป้องกันการกระทำผิด โดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยุติธรรมและกฎหมาย
null
3. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม
null
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการดำเนินงานยุติธรรมทุกขั้นตอน
null
2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทหรือยุติความขัดแย้ง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและง่าย
null
4. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้กระทำความผิดกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

เป้าหมายภาพรวม

เป้าหมายที่ 1
การบริหารงานยุติธรรมที่มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส

เป้าหมายที่ 2
สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางอาญา ทางแพ่งและพาณิชย์ และทางปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

ตัวชี้วัดภาพรวม

1. ความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น

2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชนน้อยลง

3. ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

โครงการสำคัญ
ภายใต้ แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2562 – 2565

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2562 – 2565

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2558 – 2561)

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2552 – 2555)