รู้จักเรา … SDG เป้าหมายที่ 16

ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาโลก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2573) ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ในการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นใน มิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติทางสังคม (Social Dimension) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) ภายใต้หลักการ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leaving no one behind)

ซึ่ง กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, Justice and Strong Institutions) มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข สร้างความปลอดภัย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม และสร้างสถาบันที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ 2 กลไก 23 ตัวชี้วัด จำแนกเป็นประเด็นหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคมสงบสุข ด้านยุติธรรม และด้านไม่แบ่งแยก

17 เป้าหมาย (THE 17 GOALS)

รายละเอียดเป้าประสงค์ SDGs 16

“การสร้างสังคมที่สงบสุข การสร้างกระบวนการยุติธรรม และการมีสถาบันที่มีประสิทธิภาพ”

10 เป้าประสงค์ 2 กลไก

สังคมสงบสุข

PEACE

ยุติธรรม

JUSTICE

ไม่แบ่งแยก

STRONG INSTITUTIONS

เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2561

Infographic เป้าหมายการพัฒนา​ที่ยั่งยืน

Infographic การพัฒนา​ที่ยั่งยืน​ เป้าหมาย​ที่ 16

Infographic เป้าประสงค์​ เป้าหมาย​ที่ 16

Infographic ตัวชี้วัด เป้าหมาย​ที่ 16

โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16