ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: