ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการผลิตรายการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารแนวคิด หลักนิติธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชน “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา”…คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: