1. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (135 downloads)
   ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (121 downloads)
   ระเบียบสำนักงานกิจการยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (107 downloads)
     พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
   สรุปสาระสำคัญพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (76 downloads)
  2. คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือจัดทำรายงานวิจัยสมบูรณ์
   คู่มือการจัดทำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง 2018 (256 downloads)
     การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
   คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) (168 downloads)
   แบบรายงานความก้าวหน้า (สกธ-ต) (162 downloads)
  3. สถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม
   กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม 25 ก.ค. 2561 (83 downloads)
   ตารางสรุปจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แบ่งแยกตามกรอบงานวิจัย) 25 ก.ค. 2561 (76 downloads)
   การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แจกแจงรายชื่องานวิจัย) 25 ก.ค. 2561 (87 downloads)
  4. Info Graphic
     Info Graphic ของงานวิจัย
   งานวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators : LEI) (138 downloads)
   งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (89 downloads)
   งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กแว้น กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่กระทำผิดซ้ำซาก (115 downloads)
   การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (36 downloads)
   การถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (33 downloads)
   การสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด (20 downloads)
   การติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (27 downloads)
     Info Graphic ของโครงการค้นคว้าอิสระ
   โครงการค้นคว้าอิสระเรื่อง มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในคดีข่มขืน (78 downloads)
  5. เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
   แบบสรุปผลการศึกษาวิจัย ประจำปี 2562 (25 downloads)
   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี 2562 (78 downloads)
  6. เอกสารนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562
   1. สกธ.นำเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (25 downloads)
   2. กบค.บังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (25 downloads)
   3. รท.แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (17 downloads)
   4. กพน.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก (38 downloads)
   5. คป.การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรม (26 downloads)
   6. สป.ยธ.ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก (24 downloads)
   7. สนว.การเน่าเปื่อยของศพในสุสาน (37 downloads)
   8. DSI ระบบตรวจการณ์เป้าทางทะเล (37 downloads)
   9. DSI organized corruption ทุนสำนักงาน ป.ป.ช. (30 downloads)