1. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (53 downloads)
   ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (52 downloads)
   ระเบียบสำนักงานกิจการยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (42 downloads)
     พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
   สรุปสาระสำคัญพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (35 downloads)
  2. คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือจัดทำรายงานวิจัยสมบูรณ์
   คู่มือการจัดทำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง 2018 (154 downloads)
     การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
   คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) (124 downloads)
   แบบรายงานความก้าวหน้า (สกธ-ต) (112 downloads)
  3. สถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม
   กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม 25 ก.ค. 2561 (40 downloads)
   ตารางสรุปจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แบ่งแยกตามกรอบงานวิจัย) 25 ก.ค. 2561 (29 downloads)
   การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แจกแจงรายชื่องานวิจัย) 25 ก.ค. 2561 (27 downloads)
  4. Info Graphic
     Info Graphic ของงานวิจัย
   งานวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators : LEI) (62 downloads)
   งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (32 downloads)
   งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กแว้น กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่กระทำผิดซ้ำซาก (46 downloads)
     Info Graphic ของโครงการค้นคว้าอิสระ
   โครงการค้นคว้าอิสระเรื่อง มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในคดีข่มขืน (30 downloads)