1. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (2 downloads)
  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (1 download)
  ระเบียบสำนักงานกิจการยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (1 download)
    พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
  สรุปสาระสำคัญพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (1 download)
 2. คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือจัดทำรายงานวิจัยสมบูรณ์
  คู่มือการจัดทำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง 2018 (32 downloads)
    การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
  คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) (76 downloads)
  แบบรายงานความก้าวหน้า (สกธ-ต) (82 downloads)
 3. สถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม
  กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (3 downloads)
  ตารางสรุปจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แบ่งแยกตามกรอบงานวิจัย) (2 downloads)
  การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แจกแจงรายชื่องานวิจัย) (1 download)
 4. Info Graphic
    Info Graphic ของงานวิจัย
  งานวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators : LEI) (8 downloads)
  งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (9 downloads)
  งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กแว้น กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่กระทำผิดซ้ำซาก (1 download)
    Info Graphic ของโครงการค้นคว้าอิสระ