1. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (199 downloads)
    ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (156 downloads)
    ระเบียบสำนักงานกิจการยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (137 downloads)
      พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
    สรุปสาระสำคัญพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (101 downloads)
   2. คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
      คู่มือจัดทำรายงานวิจัยสมบูรณ์
    คู่มือการจัดทำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง 2018 (331 downloads)
      การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
    คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) (238 downloads)
    แบบรายงานความก้าวหน้า (สกธ-ต) (206 downloads)
   3. สถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม
    กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม 25 ก.ค. 2561 (104 downloads)
    ตารางสรุปจำนวนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แบ่งแยกตามกรอบงานวิจัย) 25 ก.ค. 2561 (100 downloads)
    การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม (แจกแจงรายชื่องานวิจัย) 25 ก.ค. 2561 (108 downloads)
   4. Info Graphic
      Info Graphic ของงานวิจัย
    งานวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators : LEI) (205 downloads)
    งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (109 downloads)
    งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กแว้น กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่กระทำผิดซ้ำซาก (136 downloads)
    การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (52 downloads)
    การถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (51 downloads)
    การสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด (31 downloads)
    การติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (51 downloads)
      Info Graphic ของโครงการค้นคว้าอิสระ
    โครงการค้นคว้าอิสระเรื่อง มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในคดีข่มขืน (98 downloads)
   5. เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
    แบบสรุปผลการศึกษาวิจัย ประจำปี 2562 (46 downloads)
    แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี 2562 (93 downloads)
   6. เอกสารนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563
    –  แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน 2020 (pdf) (13 downloads)
    –  แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน 2020 (word) (12 downloads)
   7. เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562
    1. หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562
    2. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562
    3. ตัวอย่างแบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรม
    4. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและหนังสือแสดงความยินยอมและรับทราบการจัดส่งผลงานวิจัย
    ลิงก์ : รวม (pdf, doc)