ความเป็นมา

สถานการณ์อาชญากรรมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาสำคัญที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องให้มีความแม่นยำและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาอาชญกรรม กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม โดยศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์อาชญากรรมสำคัญของประเทศ (White Paper on Crime & Justice) การสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ (Crime Victimization Surveys) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย การเตรียมความพร้อมรับมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การอ้างอิงเชิงวิชาการ และสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันตนเองจากเหตุอาชญากรรมแก่ประชาชนต่อไป

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและขบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ COVID-19

► แนวโน้มของผู้ที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเป็นอย่างไร และมีทิศทางอย่างไรเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ หลังจากที่รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563 และรัฐบาลได้มีการประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะที่สอง
► ผลการดำเนินงานและสถิติการละเมิด พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ระหว่างวันที่ 3-30 เมษายน 2563) ตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการ ศาล และการบังคับโทษ
► หลังจากการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. โดยไม่มีความจำเป็น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 โดยการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดตรวจค้นทั้งคนและยานพาหนะทั่วประเทศ
► Justice Data Covid-19: ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ covid-19 ชุดนี้เป็นสถิติการดำเนินคดีในชั้นตำรวจ ที่จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ทั้งหมด 16,708 คดี ระหว่าง วันที่ 3-21 เมษายน 2563 โดยมีการจับกุมส่งดำเนินคดี 13,861 คน ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่ชั้นอัยการจำนวน 12,927 คดี และขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจำนวน 15,961 คดี (รวม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และพ.รบ. ว่าด้วยสินค้าและบริการด้วย) โดยศาลมีคำสั่งคุมประพฤติจำนวน 417 คดี และการบริการสังคมแทนค่าปรับ จำนวน 430 คดี
ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง, ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 สำนักงานอัยการสูงสุด, ศูนย์ข้อมูลคดี สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมควบคุมโรค

ข้อมูลสถิติอาชญากรรมที่น่าสนใจ

ภาพรวมกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2562

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2561

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2560

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2559

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2558

รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญ

รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญDownload
รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญ ประกอบด้วย 
o เล่ม 1 สถานการณ์อาชญากรรมสำคัญระดับพื้นที่
o เล่ม 2 สถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
o เล่ม 3 สถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย
o เล่ม 4 สถานการณ์การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย
รายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2550 – 2554 
o บทสรุปผู้บริหารรายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2550 – 2554
รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมสำคัญและวิเคราะห์แนวโน้มกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาประเทศไทย 
o แผ่นพับสถานการณ์อาชญากรรม
o รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมฉบับ Website

รายงานสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน

ปี พ.ศ.ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนDownload
2561รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2561
บทความทางวิชาการ
Infographic
2559รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2559
2555รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2555
บทความทางวิชาการ
2550รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2550
2549รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2549
2548รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2548

งานวิจัย

ด้านงานวิจัยปี พ.ศ.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องDownload
ด้านอาชญากรรม/
กระบวนการยุติธรรม
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและวิจัยแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ด้านการกระทำผิดซ้ำและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย
เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2562
โครงการจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์
และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดปัญหาชายแดนใต้
พ.ศ. 2562
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
พ.ศ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักยุติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 :
แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ พ.ศ. 2561
2558รายงานวิจัยฉบับฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการเข้าถึงความยุติธรรม พ.ศ. 2558
ผลการจัดทำดัชนีวัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเข้าถึงกระบวนเข้าถึงความยุติธรรมปี พ.ศ.2557 และ ปี พ.ศ. 2558 (มกราคม – มิถุนายน)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการทบทวนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2557
สรุปผลการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
2555งานวิจัยเรื่องโครงการวิเคราะห์และจัดทํารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ 
(ภายใต้โครงการสํารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555)
บทความวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสถิติ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. 2554
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self-report Crime Survey) พ.ศ. 2553
 รายงานสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจระยะเวลาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย
ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจข้อมูลการกระทําผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2556
บทความงานวิจัย
แผนพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ
ด้านความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม2559รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม (FEAR OF CRIME) ของประชาชน พ.ศ. 2559