ความเป็นมา

สถานการณ์อาชญากรรมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาสำคัญที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องให้มีความแม่นยำและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาอาชญกรรม กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม โดยศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์อาชญากรรมสำคัญของประเทศ (White Paper on Crime & Justice) การสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ (Crime Victimization Surveys) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย การเตรียมความพร้อมรับมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การอ้างอิงเชิงวิชาการ และสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันตนเองจากเหตุอาชญากรรมแก่ประชาชนต่อไป

ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ COVID-19

► แนวโน้มของผู้ที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเป็นอย่างไร และมีทิศทางอย่างไรเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ หลังจากที่รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563 และรัฐบาลได้มีการประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะที่สอง
► ผลการดำเนินงานและสถิติการละเมิด พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ระหว่างวันที่ 3-30 เมษายน 2563) ตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการ ศาล และการบังคับโทษ
► หลังจากการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. โดยไม่มีความจำเป็น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 โดยการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดตรวจค้นทั้งคนและยานพาหนะทั่วประเทศ
► Justice Data Covid-19: ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ covid-19 ชุดนี้เป็นสถิติการดำเนินคดีในชั้นตำรวจ ที่จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ทั้งหมด 16,708 คดี ระหว่าง วันที่ 3-21 เมษายน 2563 โดยมีการจับกุมส่งดำเนินคดี 13,861 คน ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่ชั้นอัยการจำนวน 12,927 คดี และขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจำนวน 15,961 คดี (รวม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และพ.รบ. ว่าด้วยสินค้าและบริการด้วย) โดยศาลมีคำสั่งคุมประพฤติจำนวน 417 คดี และการบริการสังคมแทนค่าปรับ จำนวน 430 คดี
ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง, ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 สำนักงานอัยการสูงสุด, ศูนย์ข้อมูลคดี สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมควบคุมโรค

ข้อมูลสถิติอาชญากรรมที่น่าสนใจ

ภาพรวมกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2561

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2560

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2559

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2558

รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญ

รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญDownload
รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญ ประกอบด้วย 
o เล่ม 1 สถานการณ์อาชญากรรมสำคัญระดับพื้นที่
o เล่ม 2 สถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
o เล่ม 3 สถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย
o เล่ม 4 สถานการณ์การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย
รายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2550 – 2554 
o บทสรุปผู้บริหารรายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2550 – 2554
รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมสำคัญและวิเคราะห์แนวโน้มกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาประเทศไทย 
o แผ่นพับสถานการณ์อาชญากรรม
o รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมฉบับ Website

รายงานสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน

ปี พ.ศ.ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนDownload
2561รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2561
บทความทางวิชาการ
Infographic
2559รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2559
2555รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2555
บทความทางวิชาการ
2550รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2550
2549รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2549
2548รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2548

งานวิจัย

ด้านงานวิจัยปี พ.ศ.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องDownload
ด้านอาชญากรรม/
กระบวนการยุติธรรม
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและวิจัยแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ด้านการกระทำผิดซ้ำและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย
เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2562
โครงการจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์
และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดปัญหาชายแดนใต้
พ.ศ. 2562
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
พ.ศ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักยุติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 :
แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ พ.ศ. 2561
2558รายงานวิจัยฉบับฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการเข้าถึงความยุติธรรม พ.ศ. 2558
ผลการจัดทำดัชนีวัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเข้าถึงกระบวนเข้าถึงความยุติธรรมปี พ.ศ.2557 และ ปี พ.ศ. 2558 (มกราคม – มิถุนายน)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการทบทวนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2557
สรุปผลการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
2555งานวิจัยเรื่องโครงการวิเคราะห์และจัดทํารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ 
(ภายใต้โครงการสํารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555)
บทความวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสถิติ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. 2554
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self-report Crime Survey) พ.ศ. 2553
 รายงานสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจระยะเวลาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย
ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจข้อมูลการกระทําผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2556
บทความงานวิจัย
แผนพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ
ด้านความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม2559รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม (FEAR OF CRIME) ของประชาชน พ.ศ. 2559