งบประมาณในลักษณะบูรณาการ คือ อะไร

ข้อมูลเบื้องต้น 

 

งบประมาณบูรณาการฯ คือกระบวนการจัดทำงบประมาณที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมและทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป

 งบประมาณบูรณาการฯ เกิดขึ้นได้อย่างไร 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเวันที่ 27 ตุลาคม 2558 กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรม โดยปรับจาก “แผนงานบูรณาการ” เป็น ‘แผนยุทธศาสตร์” ที่ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณได้ต่อไป

ระเบียบคำสั่งและเอกสารเผยแพร่

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปี2562

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปี2561

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ.2559

เล่มประชาสัมพันธ์

โบรชัวร์

รายงาน

โครงการที่สำคัญ

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน