ความเป็นมา

                ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้มีความครอบคลุมและสามารถคาดการณ์แนวโน้มของสถานการอาชญากรรมในภาพรวมได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมยังคงมีการดำเนินงานในลักษณะที่ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมที่จะนำไปสู่กำหนดนโยบายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้

                สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว และดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติสำคัญด้านอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อค้นพบในประเด็นสำคัญและนำเสนอในรูปแบบรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม (White Paper on Crime and Justice) ในรูปแบบรายงานประจำปี นอกจากนี้ยังมีการสำรวจข้อมูลการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนเพื่อสำรวจข้อมูลอาชญากรรมที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (Dark figure of Crime) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ประชาชนไม่รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและใช้เทียบเคียงกับสถิติทางการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ผ่านโครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน (Victimization Survey) เพื่อนำไปสู่การประมวลสถานการณ์อาชญากรรมในภาพรวม

                ผลการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม และนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรม นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับ การรายงานผลดำการสำรวจแนวโน้มอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติตามมาตรฐานสากล(United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems: UNCTS)

โครงการพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

ในรูปแบบ Data Visualization เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรม

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลสถิติอาชญากรรมที่น่าสนใจ

แผนที่แสดงข้อมูลเหยื่ออาชญากรรมใน ปี พ.ศ. 2561 และจำนวนคดีอาชญากรรมโดยเฉลี่ย ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมในภาพรวมฉบับสมบูรณ์ – Updating Thai Criminal Justice

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2564

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2563

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2562

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2561

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2560

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2559

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี 2558

รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญ

รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญDownload
รายงานแนวโน้มและสถานการณ์สำคัญ ประกอบด้วย 
o เล่ม 1 สถานการณ์อาชญากรรมสำคัญระดับพื้นที่
o เล่ม 2 สถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
o เล่ม 3 สถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย
o เล่ม 4 สถานการณ์การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย
รายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2550 – 2554 
o บทสรุปผู้บริหารรายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2550 – 2554
รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมสำคัญและวิเคราะห์แนวโน้มกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาประเทศไทย 
o แผ่นพับสถานการณ์อาชญากรรม
o รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมฉบับ Website

รายงานสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน

ปี พ.ศ.ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนDownload
2564รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564
Infographic
2563รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2563
Infographic
2561รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2561
บทความทางวิชาการ
Infographic
2559รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2559
2555รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2555
บทความทางวิชาการ
2550รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2550
2549รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2549
2548รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2548

งานวิจัย

ด้านงานวิจัยปี พ.ศ.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องDownload
ด้านอาชญากรรม/
กระบวนการยุติธรรม
2564โครงการพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบ Data Visualization เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรม
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจำปีงบประมาณ 2564
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและวิจัยแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ด้านการกระทำผิดซ้ำและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2562
โครงการจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์
และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดปัญหาชายแดนใต้
พ.ศ. 2562
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
พ.ศ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักยุติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 :
แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ พ.ศ. 2561
2558รายงานวิจัยฉบับฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการเข้าถึงความยุติธรรม พ.ศ. 2558
ผลการจัดทำดัชนีวัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเข้าถึงกระบวนเข้าถึงความยุติธรรมปี พ.ศ.2557 และ ปี พ.ศ. 2558 (มกราคม – มิถุนายน)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการทบทวนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2557
สรุปผลการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
2555งานวิจัยเรื่องโครงการวิเคราะห์และจัดทํารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ 
(ภายใต้โครงการสํารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555)
บทความวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสถิติ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. 2554
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self-report Crime Survey) พ.ศ. 2553
 รายงานสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจระยะเวลาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย
ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจข้อมูลการกระทําผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2556
บทความงานวิจัย
แผนพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ
ด้านความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม2559รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม (FEAR OF CRIME) ของประชาชน พ.ศ. 2559