ด้วยพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และร่างแผนแม่บท ฉบับที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ (13 ต.ค. 2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติมีทั้งหมด 6 คณะ ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

5.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด

สำหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 ) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

เอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม
และชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
(ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี)
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561

สรุปรายละเอียดร่างแผนแม่บทฯ ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับ 3

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดทำบทสรุปรายละเอียดร่างแผนแม่บทฯ ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับ 3 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของการเสนอแผนระดับ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สรุปรายละเอียดร่างแผนแม่บท ฉบับ 3 ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับ 3